ZOHVADZNERIN | Tajan Grvoum Touk Ungak

zohvadznerin

ZOHVADZNERIN
(Tajan Grvoum Touk Ungak)

Tajan grvoum touk ungak,
Chahel siroun dghaner,
Hedo grvits doun yegk,
Vorbes artsanner,
Akh, incher g'asek, teh khosek.

Kar ek tartsel graneed,
Paits menk chounenk kareh sird,
Touk mer srdoum, mer mech ek,
Menk tsez yerpek chenk morana,
Ou mishd guh hishenk.

Mayrer gam tsez esabsogh,
Kouyr yeghpayrner garodogh,
Isg touk vshdeets karatsadz,
Hampouyr chdesadz,
Akh, incher g'asek, teh khosek.

Kar ek tartsel graneed,
Paits menk chounenk kareh sird,
Touk mer srdoum, mer mech ek,
Menk tsez yerpek chenk morana,
Ou mishd guh hishenk.

Զոհուածներին
(Դաժան կռւում)

Դաժան կռւում դուք ընկաք՝
Ջահել սիրուն տղաներ,
Յետոյ կռւից տուն եկաք,
Որպէս արձաններ,
Ախ ինչեր կասեք, դէ՜ խօսէք:

Քար էք դարձել, գրանիտ,
Բայց մենք չունենք քարէ սիրտ,
Դուք մեր սրտում՝ մեր մէջ էք.
Մենք ձեզ երբէք չենք մոռանար,
Ու միշտ կը յիշենք:

Մայրեր կան ձեզ սպասող,
Քոյր եղբայրներ՝ կարօտով,
Մինչ դուք վշտից դառնացած
Համբոյր չտեսած,
Ախ ինչեր կասէք, դէ՜ խօսէք:

Քար էք դարձել, գրանիտ,
Բայց մենք չունենք քարէ սիրտ,
Դուք մեր սրտում մեր մէջ էք.
Մենք ձեզ երբէք չենք մոռանար,
Ու միշտ կը յիշենք: