ARTYOK OVKER EN | Araradn Arach

fedayiner

ARTYOK OVKER EN
(Araradn Arach)

Araradn arach, Hye zinvorner kach,
Vrej mer srdoom, knank annahanch.

Artyok ovker en, Hey, Inch gdreedjner en,
Masis-uh vga, hayots kachern en.
Artyok ovker en, Hey, Inch gdreedjner en,
Masis-uh vga, Fedayinern en.

Ousin yapounchin, mechkin badron dash,
Mosin-uh krgadz, knoum en harach.

Artyok ovker en, Hey, Inch gdreedjner en,
Masis-uh vga, hayots kachern en.
Artyok ovker en, Hey, Inch gdreedjner en,
Masis-uh vga, Fedayinern en.

Sarerits ichav mee khoump tsiavor,
Nrants mechn er kach Seropn oukhdavor.

Artyok ovker en, Hey, Inch gdreedjner en,
Masis-uh vga, hayots kachern en.
Artyok ovker en, Hey, Inch gdreedjner en,
Masis-uh vga, Fedayinern en.

Mee goghmits Kalen, Marniga Boghen,
Zorkin mech ungadz, antiv guh kaghen

Artyok ovker en, Hey, Inch gdreedjner en,
Masis-uh vga, hayots kachern en.
Artyok ovker en, Hey, Inch gdreedjner en,
Masis-uh vga, Fedayinern en.

Kavork Chavoushn el chahel ou chivan,
Ouner medz anoun, Sarerou Aslan.

Artyok ovker en, Hey, Inch gdreedjner en,
Masis-uh vga, hayots kachern en.
Artyok ovker en, Hey, Inch gdreedjner en,
Masis-uh vga, Fedayinern en.

Teh. grvek dgherk, teh, grvek kach kach,
Chartenk tshnamoun, knank menk harach.

Artyok ovker en, Hey, Inch gdreedjner en,
Masis-uh vga, hayots kachern en.
Artyok ovker en, Hey, Inch gdreedjner en,
Masis-uh vga, Fedayinern en.