BEDROS SEREMDJIANI HISHADAGIN | Verkerov Lee

bedros_seremjian

BEDROS SEREMDJIANI HISHADAGIN
(Verkerov Lee)

Verkerov lee chan Feday em,
Taparagan doon choonem,
Yaris pokhan zenks em krgel,
Mee degh hankisd koon choonem.

Arnod yergir souk ou shivan,
Ints toors ganchets khaghagh gyankits,
Danchvadz hayreneeki seruh,
Chuh vakhetsoots ints vdankits.

Yes gochvetsa chan Fedayi,
Tartsa zinvor kaghapari.
Togh eem tapadz aryan sheeter
Orinag tarna Hye zinvori.

Yes khachvetsa chan Fedayi,
Esgzpoonkut sourp mna,
Togh eem aryan gatilnerov,
Hye zinvoruh zorana.

Sasno Lerner Koghkota yen,
Shad partsr en, khisd tjvar,
Gyanki khachuh yes shalgadz
Ayndegh dari shad hojar.

Magetonia eem yeghpayrus,
Eem khachovus bsagvets.
Yeghpayragan siro zenkov
Kazan soultan khordagvets.

Gakhaghanits yerp vor kameen
ints daroopereh jojalen,
Hishek Bedros Seremdjianin
Tshnamou tem "Vrej" koralen.

Aha hankeesd hogh guh mdnem,
Houysus touk ek Ungerner,
Sharoonagenk mer sourp kordzuh,
Tashnagtsootian veh kacher.