BEDOYI HISHADAGIN | Karahisar Leran Grtskin

karahisar

BEDOYI HISHADAGIN
(Karahisar Leran Grtskin)

Karahisar leran grtskin
Na el ungav viravor,
Gourtskuh badradz, sirduh khotsvadz,
Char tshnamoun kntagov.

Jerod leran lerg gadarits
Var slatsir, sev ardzeev,
Peverut pats, lain teverut
Ou cheevanoun hov ara.

Kotsvadz srdits mouk aryounuh
Gatil-gatil guh dzora…
Akh cheevanou giyankn eh hosoum
Tsavod grdzki lain verkits…

Jerod leran lerg gadarits
Var slatsir, sev ardzeev,
Peverut pats, lain teverut
Ou cheevanoun hov ara.