VANETSI GDRIDJ | Haziv Lratsav Ksanmeg Daris

armenian-van-fighters

VANETSI GDRIDJ
(Haziv Lratsav Ksanmeg Daris)

Haziv lratsav ksanmeg daris,
Aghvamaz pousav, akhber chan, yeres dznodis,
Psherus garmir varter guh gati,
Cheeghers amour, akhber chan, ases yergati.

Dvek ints sarer' sarer gordzanem,
Dzaruh armadov, akhber chan, hoghen guh hanem,
Sour agranerov yergat guh dzamem,
Mechus aitkan ouj, akhber chan, asek inch anem.

Inchbes pyurerov lee eh Hayasdan,
Nra sourp hoghin, akhber chan, linem yes ghourban
Marminuh oujegh eh arouyk eh hayin,
Ayl, apsos, tmradz, akhber chan, eh anor hokin.

Teh mee or zartni nra veh hokin,
Na barz guh tsoutsneh, akhber chan, hetanos askin,
Ov er yergousen esdroug yev gum der...
Akh, yerp bid' tntak, akhber chan, kheghdj hayi srder.

Վանեցի Կտրիճ
(Հազիւ լրացաւ քսան մէկ տարիս)

Հազիւ լրացաւ քսան մէկ տարիս,
Աղուամազ բուսաւ երես ծնօտիս,
Թշերէս կարմիր վարդեր կը կաթի,
Ջիղերս ամուր՝ ասես երկաթի։

Տուէք ինձ սարեր՝ սարեր կործանեմ,
Ծառը արմատով գետնէն կը հանեմ,
Սուր ակռաներով երկաթ կը ծամեմ,
Մէջս այդքան ուժ, ասէ՛ք ին՞չ անեմ։

Ինձ պէս բիւրերով լի է Հայաստան,
Նրա Սուրբ հողին ըլլիմ ես ղուրպան,
Մարմինը ուժեղ է առոյգ է հային,
Այլ, ափսո՜ս, թմրած է անոր հոգին։

Թէ մի օր զարթնի նրա վեհ հոգին,
Նա պարզ կը ցուցնէ հեթանոս ազգին.
Ով էր երկուսէն ստրուկ եւ կամ տէր…
Ա՛խ, ե՞րբ պիտ՚ թնդաք, խեղճ հայի սրտեր։