HYE FEDAYIK | Akh Fedayik, Chan Fedayik.

akh-fedayi

HYE FEDAYIK
(Akh Fedayik, Chan Fedayik)

Mouhsn ou Sassoun hayots bardzank, vodki Ganknetsin,
Antiv zoheri knov azkuh prgetsin.
Anmnatsort irents gyankuh azkin nviradz,
Kach Antranig, Kevork Chavoush mishd harach ungadz.

Hye Fedayik, chan Fedayik,
Menk tsezi mernink,
Took ek prgich mer Hye azkin,
Tser houysov g'abrink.

Mer sourp vankuh basharvadz eh
pazoum zorkerov,
Nra mech en Fidayiner karsoun vorperov.
Antraniguh hraman dvets "Menk tsezi ghoorban,
Godorenk ankout thnamoun, togh mezinits toghan".

Hye Fedayik, chan Fedayik,
Menk tsezi mernink,
Took ek prgich mer Hye azkin,
Tser houysov g'abrink.

Kach Fidayiner miyasin dvin hamazarg,
Godorvetsin shoun asgyarner, hednern el Osman.
Ges kisherin vankits yelan, badretsin shughtan,
Kach Antranig, Kevork Chavoush, tser hokoun ghoorban.

Hye Fedayik, chan Fedayik,
Menk tsezi mernink,
Took ek prgich mer Hye azkin,
Tser houysov g'abrink.