EEM AYROGH VSHDITS | Eem Ayrogh Vshdeets

im-ayrogh-vshdits

EEM AYROGH VSHDEETS
(Eem Ayrogh Vshdeets)

Eem ayrogh vshdeet
sirdus eh mashvel,
Gyanks eh mashvel,
El inchus mnats
Lal ou artsounkus aghi dzov tarna
Miyain teh mayrus, vishdus chimana.

Akh kloukhs zarnem
Ungnem sareh sar,
Zargvem kareh kar,
Akh ungnem sareh sar,
Sirdus kaylerin togh pajin tarna,
Miyian teh mayrus, mahus chimana.