YELEK HAYER | Yelek Hayer, Yelek, Yelek Baykaree

artsakh-flag

YELEK HAYER
(Yelek Hayer, Yelek, Yelek Baykaree)

Yelek hayer, yelek, yelek baykari
Yelek, vor mer koyoutioun chkhavari,
Yev Hayasdan amour prni Artsakhin,
Vor tourk tseghuh chmorti ko zavagin.

Koghanoum en mer badmoutioun, mshagouyt,
Ouzoum en haved chnchel Hye joghovourt,
Teh chprgenk menk Artsakhin, menk chgank,
Mer lineln ou chlinerluh tsouits bid' dank.

Hedatartsi gamourchneruh aiyrel en,
Yelek yertvenk' azki hamar bid' mernenk,
Artsakh, mernem ko baykari djshdoutian,
Amour ganknir, amour ganknir, menk gou kank.

Chvakhenak, chvakhenak touk hayer,
Antranigi, kach Seropi hednortner,
Esor' Artsakh, vaghuh Vanuh bid' arnenk,
Vor vorbes azk mez hed el hashvi nsden.

Ելէք Հայեր
(Ելէք հայեր, ելէք, ելէք պայքարի)

Ելէք հայեր, ելէք, ելէք պայքարի,
Ելէք որ մեր գոյութիւն չխաւարի,
Եւ Հայաստան ամուր բռնի Արցախին,
Որ թուրք ցեղը չմորթի քո զաւակին։

Գողանում են մեր պատմութիւն, մշակոյթ,
Ուզում են յաւէտ ջնջել հայ ժողովուրդ,
Թէ չփրկենք մենք Արցախին, մենք չկանք,
Մեր լինելն ու չլինելը ցոյց պիտ՚ տանք։

Յետադաաարձի կամուրջները այրել են,
Եկէք երդուենք ազգի համար պիտ՚ մեռնենք,
Արցախ մեռնեմ քո պայքարի ճշդութեան,
Ամուր կանգնիր, ամուր կանգնիր, մենք կու գանք։

Չվախենաք, չվախենաք դուք հայեր
Անդրանիկի քաջ Սերոբի յետնորդներ,
Էսօր՝ Արցախ, վաղը՝ Վանը պիտ՚ առնենք,
Որ որպէս ազգ մեզ հետ էլ հաշուի նստեն։