BEDROS SEREMDJIANI HISHADAGIN | Verkerov Lee

bedros-semerdjian

BEDROS SEREMDJIANI HISHADAGIN
(Verkerov lee chan feday em)

Verkerov lee chan Feday em,
Taparagan doon choonem,
Yaris pokhan zenks em krgel,
Mee degh hankisd koon choonem.

Arnod yergir souk ou shivan,
Ints toors ganchets khaghagh gyankits,
Danchvadz hayreneeki seruh,
Chuh vakhetsoots ints vdankits.

Yes gochvetsa chan Fedayi,
Tartsa zinvor kaghapari.
Togh eem tapadz aryan sheeter
Orinag tarna Hye zinvori.

Yes khachvetsa chan Fedayi,
Esgzpoonkut sourp mna,
Togh eem aryan gatilnerov,
Hye zinvoruh zorana.

Sasno Lerner Koghkota yen,
Shad partsr en, khisd tjvar,
Gyanki khachuh yes shalgadz
Ayndegh dari shad hojar.

Magetonia eem yeghpayrus,
Eem khachovus bsagvets.
Yeghpayragan siro zenkov
Kazan soultan khordagvets.

Gakhaghanits yerp vor kameen
ints daroopereh jojalen,
Hishek Bedros Seremdjianin
Tshnamou tem "Vrej" koralen.

Aha hankeesd hogh guh mdnem,
Houysus touk ek Ungerner,
Sharoonagenk mer sourp kordzuh,
Tashnagtsootian veh kacher.

Պետրոս Սերեմճեանի Յիշատակին
(Վէրքերով լի ջան ֆիտայ եմ)

Վէրքերով լի ջան ֆիտայ եմ,
Թափառական,տուն չունեմ,
Եարիս փոխան զէնքս եմ գրկել,
Մի տեղ հանգիստ քուն չունեմ։

Արնոտ երկիր,սուգ ու շիւան,
Ինձ դուրս կանչեց փակ կեանքից,
Տանջուած հայրենիքի սէրը
Չվախեցուց վտանգից։

Ես կոչուեցայ ջան ֆիտայի,
Դարձայ զինուոր գաղափարի.
Թող իմ թափած արեան շիթեր
Օրինակ դառնայ հայ զինուորի։

Ես խաչուեցայ.ջան ֆետայի
Սկզբունքդ սուրբ մնայ,
Թող իմ արեան կաթիլներով,
Հայ զինուորը զօրանայ։

Սասնոյ լեռներ Գողգոթայ են,
Շատ բարձր են,խիստ դժուար,
Կեանքի խաչը ես շալակած
Այնտեղ տարի շատ յօժար։

Մակեդոնիա իմ եղբայրս
Իմ խաչովս պսակուեց.
Եղբայրական սիրոյ զէնքով
Գազան Սուլթանն խորտակուեց։

Կախաղանից երբ որ քամին
Ինձ տարուբերէ ճօճալէն,
Յիշէք Պետրոս Սերեմճեանին
Թշնամուն դէմ վրէժ գոռալէն։

Ահա հանգիստ հող կը մտնեմ,
Յոյսս դո՛ւք էք,ընկերնե՛ր,
Շարունակէք մեր սուրբ գործը,
Դաշնակցութեան վեհ քաջեր։