– KEVORK CHAVOUSH | Mayis Amsou Mech

KEVORK CHAVOUSH
(Mayis Amsou Mech)

Mayis amsou mech
Vartn er nor patsvel,
Hangardz Souloukuh
Chors goghmits mtnets.

Amber koratsin,
Shanter artsagvets,
Trakhdi djampan
Aryamp voghoghvets.

Hayots kacheri
Zadign er aha,
Tartsial mee heros
Ingav nahadag.

Aiyn kach herosuh
Sarhadn er, avagh
Vor mghets oujkin
Greevner anhaght.

Pchets shounch verchin,
Asats lousnyagin,
Siro hampouyr dar
Vortvouys Vartkesin.

Ko mahits hedo
Al mezi hamar
Inch g'arjeh giyankuh,
Inch g'arjeh ashkharh.