KHOUJAN ASGYAR | Zartir Lao

moush-zartir-lao

KHOUJAN ASGYAR
(Zartir Lao)

khoujan asgyar zork eh joghver
Yegel Msho tshdn eh badel,
Soultan G'ouzeh chnchel mzee,
Zartir lao, mrnim kzi.

Kheghdj mshetsin merav lalov,
Odar yergirner man kalov
Merav tourkin harguh dalov,
Zartir lao, mrnim kzi.

Inch anidzem tourk asgyarin,
Vor esbannets choch Apoyin,
Mer houys toghets ororotsin,
Zartir lao, mrnim kzi

Soultan G'ouzeh chnchel mzee,
Zartir lao, mrnim kzi.

Զարթի՛ր Լաօ
(Խուժան ազգեր զօրք է ժողուէր)

Խուժան ազգեր զօրք է ժողուէր
Եկեր Մշոյ դաշտն է պատել
Սուլթան կուզէ ջնջել մըզի,
Զարթի՛ր լաօ, մռնիմ քըզի:

Խեղճ Մշեցին մնաց լալով,
Օտար երկիրներ ման գալով.
Մեռաւ թուրքի պարտքը տալով,
Զարթի՛ր լաօ, մռնիմ քըզի:

Ինչ անիծեմ թուրք ազգերին
Որ սպաննեց ջոջ Ափօյին.
Մեր յոյսը թողեց օրօրոցին,
Զարթի՛ր լաօ, մռնիմ քըզի:

Սուլթան կուզէ ջնջել մըզի,
Զարթի՛ր լաօ, մռնիմ քըզի