HERATSADZ UNGERNER | Heratsadz Ungerner

heratsadz-ungerner

HERATSADZ UNGERNER

Heratsadz ungerner, haverjatsadz hoosher,
Yerazneri michits, took pari achker.
Jayrerin yes tignadz ayn goghm-uh antoontin
Ints hed ek, heratsadz ungerner.

Yes inchbes mornam, hokineruh tser pari,
Eem gyankn ek took yeghel, amen vargyan.
Trchoom em yes mdkov, orer mer antsyai
Inch kaghtsr ek, heratsadz ungerner.

Grdzoom eh ays verkuh, apsosank eem srdi,
Akh, inchkan tjvar eh, unger kdnel.
Paits dzanr eh, shad dzanr eh, unger gortsneluh
Ints houys ek, heratsadz ungerner.

Lyrics: A. Mantagounian

Հեռացած Ընկերներ

Հեռացած ընկերներ, յաւերժական յուշեր,
Երազների միջից դուք բարի աչքեր.
Ժայռերին էք թիկնած, այն կողմը անդունդին,
Ինձ հետ էք հեռացած ընկերներ։

Ես ինչպէս մոռանամ հոգիները ձեր բարի,
Իմ կեանքն էք դուք եղել, ամէն վայրկեան.
Թռչում եմ ես մտքով, օրերը մեր անցեալի
Ինչ քաղցր էք հեռացած ընկերներ։

Երգում եմ այս երգը ափսոսանք իմ սրտի,
Ա՜խ ինչքան դժուար է ընկեր գտնելը։
Բայց ծանր է, շատ ծարն է ընկեր կորցնելը,
Ինձ լոյս էք հեռացած ընկերներ։

Խօսք եւ Երաժ.
Ա.Մանդակունեան